Naar boven
BestelinformatieContact
COLLECTIE

Bommel & Bach
Industrieweg 37
7951 TA Staphorst

Tel: 0522-236040
info@bommelenbach.nl

Showroom
bezoek op afspraak:
donderdag en vrijdag 
van 10:00 tot 17:00 uur.
zaterdag
van 10:00 tot 12:00 uur.

  • Kwaliteits Kindermeubelen.
  • Outlet met forse kortingen.
  • Showroom 600 m˛ kindermeubelen.
  • Deskundig en persoonlijk advies.
  • Gratis bezorging vanaf € 99,-
  • Eigen montage team
  • Snelle levering door grote voorraad.

Kussen Ducky Dons 15 eendendons, medium

https://static.reto.media/bommelenbachnl/headers/header-dekbeddenandkussens-3-1.jpg
Productnummer: 350210200

Kussen Ducky Dons 15 eendendons, medium

Klik voor een vergroting

Kussen Ducky Dons, 15% eendendons
Afmeting: 60x70 cm

Ducky Dons hoofdkussen gevuld met eendenveren en eendendons

Model: Puntkussen
Tijk: 100% katoen
Vulling: 15% witte eendendons
Vulgewicht: 1200 gram
Stevigheid: Medium

Levertijd: 2-5 werkdagen

€ 49,-

Ducky Dons

Kussen Ducky Dons 15 eendendons, medium


Maak uw keuze

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN, BOMMEL EN BACH.

 
Artikel 1.
Al onze offertes, prijslijsten en andere publicaties zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald. De genoemde prijzen in de catalogus, website zijn incl.B.T.W. Deze voorwaarden maken deel uit van elke door ons met een koper gesloten overeenkomst en zijn van toepassing op alle uit hoofde van zodanige overeenkomst uitgevoerde leveranties. Generlei bedingen, voorwaarden of gebruiken van kopers maken deel uit van met ons gesloten overeenkomsten en zodanige bedingen, voorwaarden of gebruiken binden ons derhalve niet, tenzij wij deze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met die van een koper prevaleren deze voorwaarden, tenzij wij de koperschriftelijk hebben bevestigd, dat diens voorwaarden prevaleren.
 
Artikel 2.
Onze verkopen en leveringen geschieden tegen de op het moment van bestelling geldende prijzen. Alle prijzen gelden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, exclusief omzetbelasting, transportkosten vanaf ons bedrijf en/of rechten welke voor de aflevering van een order mochten worden ingevoerd en/of geheven. Leveringen boven € 250,--, netto, worden franko huis geleverd, uitgezonderd zendingen per post, expresse of onder rembours. Leveringen tot € 250,--, netto, worden ongefrankeerd verzonden. Voor verpakkingsmateriaal, zoals kisten, kratten, containers, pallets ed., welke niet bestemd zijn voor eenmalig gebruik, kan/kunnen statiegeld/rouleringskosten in rekening worden gebracht. Bij terugname wordt, mits het vorenbedoelde verpakkingsmateriaal nog in goede en onbeschadigde staat is, het in rekening gebrachte statiegeld gecrediteerd/verrekend. Alle prijsverhogingen, ontstaan door wisselingen in valutakoersen, prijsverhogingen van toeleveranciers, overheidsmaatregelen, of welke buiten ons gelegen oorzaak dan ook, kunnen door ons aan een koper in rekening worden gebracht. Wij behouden ons het recht voor wegens "kredietbeperking" een toeslag op onze facturen te berekenen.
 
Artikel 3.
Betaling van onze facturen dient te geschieden 10% bij opdracht en het restant bij levering. Bij latere betaling kunnen wij over het factuur-bedrag of over het eventueel openstaande facturen-saldo een rente berekenen van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand vooreen volle zal worden gerekend, een en ander met een minimum rente-bedrag van € 2,50 per maand. Blijft een koper - na aanmaning - in gebreke met betaling of mocht voor of tijdens de levering van de zaken twijfel ontstaan over de volkomen kredietwaardigheid van een koper, dan hebben wij het recht waarborgen te verlangen en - verdere - leveringen op te schorten, totdat naar onze meningvoldoende waarborgen zijn gesteld. Indien - en zulks is uitsluitend te onzer beoordeling - geen voldoende waarborgen - kunnen worden gesteld, hebben wij de bevoegdheid de opdracht of de overeenkomst niet - verder - uit te voeren en/of als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op schadevergoeding deswege. Vertraging bij de eventuele verdere leveringen en/of andere gevolgen uit voornoemde hoofde ontstaan, zijn geheel voor rekening en risico van de koper. Bij wanbetaling zijdens de koper komen zowel de gerechtelijke, als de buitengerechtelijke kosten voor diens rekening. De buitengerechtelijke kosten zullen 15% van de hoofdsom (men) en rente bedragen, exclusief b.t.w., met een minimum van € 25,--, exclusief b.t.w.. Indien het ons noodzakelijk voorkomt het faillissement van een koper aan te vragen, dan zal deze de kosten van zo'n faillissementsaanvraag tevens verschuldigd zijn.
 
Artikel 4.
Onverminderd het risico van een koper met betrekking tot geleverde zaken, behouden wij ons het recht van eigendom op zodanige zaken voor, totdat de koopprijs en eventuele renten en kosten volledig door een koper is/zijn voldaan. Hetzelfde geldt, indien een koopsom/factuurbedrag in een rekening-courant verhouding is geboekt of in een saldo-biljet is opgenomen. In zo'n geval strekt ons eigendomsrecht tot zekerheid voor onze aanspraken op het saldo, eventueel vermeerderd met renten en kosten.
 
Artikel 5.
In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop wij geen invloed hebben, noch redelijkerwijs kunnen hebben en welke een levering van enige gekochte zaak onmogelijk maakt, worden wij ontslagen van onze verplichtingen uit hoofde van de met een koper gesloten overeenkomst. Een koper kan ingeval van overmacht geen vergoeding van door deze geleden schade van ons vorderen. Ingeval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering tengevolge van de overmacht duurt. Wij zullen een koper schriftelijk in kennis stellen van vertraging in de levering tengevolge van overmacht.
 
Artikel 6.
Alle door ons opgegeven levertijden worden bij benadering aangegeven en gaan in, wanneer alle gegevens omtrent de levering bekend zijn. Levering van een order kan door ons geschieden in gedeelten, naarmate de zaken gereed of voorradig zijn en in dat geval dienen de facturen, door ons voor die gedeeltelijke leveringen verzonden, door een koper te worden voldaan als is bepaald in art. 3. Levertijden worden zoveel mogelijk in acht genomen, zonder dat een koper wegens overschrijding ervan het recht heeft op weigering van de zaken, weigering tot betaling van de koopsom of op schadevergoeding. Alle op de geleverde zaken betrekking hebbende reklames dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken te zijn ingediend. Na die termijn kunnen geen reklames meer in behandeling worden genomen. Retourzending van door ons geleverde zaken kan alleen na onze goedkeuring plaatsvinden. Retour gezonden zaken worden alleen aanvaard als deze franko zijn verzonden. Het doen van enige reklame schort de betalingsverplichting niet op.
 
Artikel 7.
Indien een koper door hem gekochte zaken op afroep wenst afgeleverd te krijgen, neemt dit niet weg dat de factuur voor de verkochte zaken op de vervaldatum opeisbaar is en dienovereenkomstig zal moeten worden betaald. Nog niet afgeleverde zaken, die wachten op afroep, staan voor rekening en risico van de koper in onze magazijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 8.
Wij staan in voor de goede kwaliteit van onze produkten. Indien en voor zover wij garantie verstrekken, zal deze garantie bestaan uit de garantie die een fabrikant van een zaak geeft. Zelf geven wij geen andere of uitgebreidere garantie, dan hetgeen wettelijk is bepaald. Indien wij om welke reden dan ook aansprakelijk zijn voor (produkt)-schade, zal een koper ten hoogste recht hebben op de wettelijke schadevergoeding. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, noch voor omzetverlies en/of winstderving.
 
Artikel 9.
Indien wij met een relatie zijn overeengekomen zaken op zicht of in consignatie te leveren is deze relatie volledig aansprakelijk voor aldus geleverde zaken, ook bij het etaleren of het op enige andere wijze tentoonstellen van die zaken. Elke waardevermindering door beschadiging of anderszins aan op zicht of in consignatie geleverde zaken is voor rekening van onze relatie.
 
Artikel 10.
Op al onze offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing. Alle geschillen tussen ons en kopers zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde Nederlandse Burgerlijke Rechter.
Geen informatie gevonden.

Ducky Dons

Weet waaronder je slaapt

Slaapcomfort is een individuele aangelegenheid, waarbij meerdere factoren een rol spelen. Wie op zoek is naar een nieuw dekbed komt dus voor een aantal keuzes te staan.

1. Vulling
Dons is altijd gemengd met kleine veertjes. Het donsgehalte (10% tot 100%) moet daarom vermeld worden. Hoe meer dons, hoe lichter het dekbed. Bij de synthetische vulling moet worden vermeld of de vezels hol of gesloten zijn. Holle vezels zijn veerkrachtiger en isoleren beter. Wol is meestal 100% zuivere lams- of scheerwol.

2. Model
Om de vulling van het dekbed te fixeren, worden boven- en onderkant van de tijk op verschillende manieren, al naar gelang het type, aan elkaar bevestigd.

3. Afmeting
Eenpersoons dekbed: 140 cm is voor de meesten ruim voldoende. Tweepersoons dekbed: Breedte van 200 cm (normaal) tot 240 cm of zelfs 260 cm (lits jumeaux). Een lengte van 200 cm is voldoende tot een lichaamslengte van 185 cm. Bent u langer, dan is een lengte van 220 cm aan te bevelen. De maten op het etiket zijn vrijliggend en gladgestreken gemeten.

4. Tijk
De tijk is het omhulsel van de dekbedvulling. Het moet aan twee belangrijke voorwaarden voldoen:
- Het moet dicht genoeg zijn om de vulling binnen te houden.
- Het moet voldoende ademen om transparatievocht effectief af te voeren.
Dekbedden hebben vrijwel altijd een tijk van 100% katoen, microweefsel of viscoseweefsel.

5. Vulgewicht
Het vulgewicht wordt vermeld als totaalgewicht of een gewicht per m2. Omdat verschillende soorten en kwaliteiten vulmaterialen ook verschillende isolatiewaarden hebben, kunt u alleen de vulgewichten van dekbedden met hetzelfde vulmateriaal met elkaar vergelijken.

6. Warmteklasse
De warmtebehoefte verschilt van persoon tot persoon. Dekbedden kennen dan ook verschillende warmteklassen die u houvast geven bij de bepaling van uw keuze. Warmteklassen zijn gerelateerd aan de dikte van het dekbed.
- Warmteklasse 1 (winter plus) - Een echt warm dekbed! Ideaal voor koude slaapkamers en/of mensen die het nogal snel koud hebben.
- Warmteklasse 2 (winter) - Deze dekbedden passen het best bij ons klimaat en zullen de meeste mensen goed bevallen.
- Warmteklasse 3 (lente/herfst) - Voor mensen die het snel warm hebben en/of voor gebruik in verwarmde kamers.
- Warmteklasse 4 (zomer) - Echte zomerdekbedden, die zelfs in warme nachten nog optimaal comfort bieden.

7. Gewichtsklasse
Een superlicht dekbed of liever wat zwaarder? Door verschillende vulmaterialen kunnen dekbedden uit dezelfde warmteklasse verschillen in gewicht. Zo is wol wat zwaarder dan dons. Er zijn 4 gewichtsklassen, uitgaand van het totaalgewicht van een dekbed van 140x200 cm.
- Superlicht: tot 1200 gram
- Licht: van 1300 tot 1700 gram
- Medium: van 1800 tot 2400 gram
- Zwaar: meer dan 2500 gram

8. Wasvoorschrift
Dekbedden zijn doorgaans goed te reinigen. Het wasvoorschrift wordt in het etiket opgenomen met de bekende internationale wassymbolen. Het volgen van dit advies is van groot belang voor de levensduur van uw waardevolle dekbed. In de meeste wasmachines kunt u een éénpersoonsdekbed zelf wassen. Na het wassen is het vooral belangrijk uw dekbed zorgvuldig te spoelen en te drogen, zodat het volume weer helemaal terugkomt. Met grotere dekbedden kunt u terecht bij een wasserette of een stomerij.

9. Gebruiksvoorschrift
De gebruiksvoorschriften zijn meestal eenvoudig, omdat een dekbed over het algemeen weinig onderhoud vraagt. Als u elke dag het dekbed even losjes opschudt en het slaapkamerraam een uurtje openzet voor de nodige ventilatie, is dat genoeg om uw dekbed in goede conditie te houden.

10. Garantie
Op alle producten wordt garantie op productie- en materiaalfouten gegeven. De duur van deze garantie kan per product verschillen. Schade die ontstaat door abnormaal gebruik, onjuist hanteren, reinigen of nalatigheid, valt niet onder deze garantie.

Ducky Dons
Geen aanverwante producten gevonden.